شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: حمزه امیری

حمزه امیری
Hamzeh Amiri
دکتری تخصصی
دانشگاه لرستان
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
Biology Department, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran
amiri.h@lu.ac.ir

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان
بررسی فلورستیک و اتنوبوتانی عناصر گیاهی منطقه طرهان، لرستان، ایران