شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

نویسنده: شهریار امانی

شهریار امانی
فوق لیسانس (دکتری حرفه ای)
دانشگاه لرستان
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
Biology Department, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان