شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: سمیه شهسواری

سمیه شهسواری
Somayeh Shahsavari
مرکز تحقیقات و بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی، علوم پزشکی لرستان
0000-0001-5047-0746
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
Biotechnology and Medicinal Plants Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran