شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: عدیل محمود

عدیل محمود
Adeel Mahmood
دانشگاه پاکستان
آزمایشگاه زیست شناسی محیطی و اکوتوکسیکولوژی، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه Quaid-I-Azam، اسلام آباد، پاکستان
Environmental Biology and Ecotoxicology Laboratory, Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Quaid-I-Azam University, Islamabad, Pakistan

اسناد ثبت شده نویسنده

سند
Ethno-gynecological knowledge of medicinal plants used by Baluch tribes, southeast of Baluchistan, Iran
Ethnopharmacological studies of indigenous medicinal plants of Saravan region, Baluchistan, Iran