شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

منبع Kheirollahi et al., 2019

Medicinal plants for kidney pain: An ethnobotanical study on Shahrekord city, West of Iran
مقاله
انگلیسی
پرسشنامه
2019
Plant Science Today
چهارمحال وبختیاری
شهرکرد
Kheirollahi, A., Mahmoodnia, L., Khodadustan, E., Kazemeini, H., Hasanvand, A., & Hatamikia, M. (2019). Medicinal plants for kidney pain: An ethnobotanical study on Shahrekord city, West of Iran. Plant science today

اطلاعات سند

گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Eugenia caryophyllata Thunb. درد کلیه گل,ساقه
Tribulus terrestris L. درد کلیه اندام هوایی
Alhagi maurorum Medik. درد کلیه اندام هوایی
Hypericum scabrum L. درد کلیه گل,ساقه
Echinophora platyloba DC. درد کلیه اندام هوایی
Hyoscyamus kotschyanus Pojark. درد کلیه بذر,برگ
Papaver rhoeas L. درد کلیه گل
Zingiber officinale Roscoe درد کلیه ریشه,ساقه
Centaurea cyanus L. درد کلیه ساقه,برگ,گل
Tripleurospermum parviflorum (Willd.) Pobed. درد کلیه گل