شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

منبع Eskandari et al., 2019

Ethnobotanical Study and Distribution of the Solanum Section Solanum Species (Solanaceae) in Iran
مقاله
انگلیسی
پرسشنامه,مطالعات کتابخانه ای,نمونه برداری محیطی
2019
فصلنامه گياهان دارویی
آذربایجان غربی,البرز,تهران,خراسان رضوی,خراسان شمالی,کهگیلویه وبویراحمد,مازندران
طالقان,ماکو,کهریزک,طرقبه,بجنورد,شیروان,جویبار
.Eskandari, M., Assadi, M., Shirzadian, S., & Mehregan, I. (2019). Ethnobotanical study and distribution of the Solanum section Solanum species (Solanaceae) in Iran. Journal of Medicinal Plants, 18(71), 85-98

اطلاعات سند

گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Solanum luteum Mill. یبوست برگ,میوه
Solanum luteum Mill. بیماری پوستی برگ,میوه
Solanum luteum Mill. سرفه کردن برگ,میوه
Solanum luteum Mill. ضد درد,آرام بخش,یبوست برگ,میوه
Solanum luteum Mill. هضم غذا میوه
Solanum nigrum L. ترمیم زخم برگ
Solanum nigrum L. بیماری پوستی برگ,میوه
Solanum nigrum L. سرفه کردن میوه
Solanum nigrum L. ترمیم زخم برگ,میوه
Solanum nigrum L. نفخ آور برگ,میوه