شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

داروهای گیاهی [ژل ملیسان 5 گرمی ]

ژل ملیسان 5 گرمی
Melissan Gel
Melissa officinalis L.
بادرنجبويه
0/23 % اسيد تانيک.(استاندارد شده)
گل دارو
Melissan
ایران
گل دارو
ژل
ژل 5 گرمی
روزی سه مرتبه به طور موضعی روی نواحی عفونی شده استفاده شود.
عوارض جانبی تاکنون گزارش نشده است.
عفونتهای ویروسی پوست ( تب‌خال و زونا )