شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Evonymus latifolius (L.) Mill.]

Evonymus latifolius (L.) Mill.
Euonymus latifolius
Magnoliopsida
Celastrales
Euonymus
SYNONYM
گوشورک