شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Ribes orientale Desf.]

Ribes orientale Desf.
Ribes orientale
Magnoliopsida
Saxifragales
Ribes
ACCEPTED
گالش انگور شرقی،قره قات
خزان کننده
درختچه ای