شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Marrubium vulgare L.]

Marrubium vulgare L.
Marrubium vulgare
Magnoliopsida
Lamiales
Marrubium
ACCEPTED
White Horehound
فراسیون،فراسیون سفید
چندساله