شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Myrtus communis L.]

Myrtus communis L.
Myrtus communis
Magnoliopsida
Myrtales
Myrtus
ACCEPTED
Myrtle
مورد
همیشه سبز
درختچه ای
متوسط