شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Viburnum lantana L.]

Viburnum lantana L.
Viburnum lantana
Magnoliopsida
Dipsacales
Viburnum
ACCEPTED
Wayfaring Tree
هفت کول
خزان کننده
چندساله,درختچه ای,درختی
متوسط