شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Hammada salicornica (Moq.) Iljin]

Hammada salicornica (Moq.) Iljin
Haloxylon salicornicum
Magnoliopsida
Caryophyllales
Haloxylon
SYNONYM
رمس