شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz]

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz
Chenopodium opulifolium
Magnoliopsida
Caryophyllales
Chenopodium
SYNONYM
سلمه تره