شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Salsola arbuscula Pall.]

Salsola arbuscula Pall.
Xylosalsola arbuscula
Magnoliopsida
Caryophyllales
Xylosalsola
SYNONYM
شور درختچه ای ، شور درختی