شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Alhagi camelorum Fisch.]

Alhagi camelorum Fisch.
Alhagi maurorum
Magnoliopsida
Fabales
Alhagi
SYNONYM
خارشتر، ترنجبین، ترانگبین، علف ترنجبین