شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Origanum vulgare L.]

Origanum vulgare L.
Origanum vulgare
Magnoliopsida
Lamiales
Origanum
ACCEPTED
Oregano
مرزنگوش،مرزنجوش
چندساله