شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Kochia scoparia (L.) Schrad.]

Kochia scoparia (L.) Schrad.
Bassia scoparia
Magnoliopsida
Caryophyllales
Bassia
SYNONYM
جارو قزوینی
-
متوسط