شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Berberis vulgaris L.]

Berberis vulgaris L.
Berberis vulgaris
Magnoliopsida
Ranunculales
Berberis
ACCEPTED
Barberry
زرشک،زرشک خوراکی
خزان کننده
درختچه ای
متوسط