شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Hypoestes phyllostachya Baker]

Hypoestes phyllostachya Baker
Hypoestes phyllostachya
Magnoliopsida
Lamiales
Hypoestes
ACCEPTED
Polka dot plant
گلسنگ، شیرزا
جهان: ماداگاسکار- هاوایی- جنوب هند- مکزیک- کلمبیا- استرالیا