شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Acorus calamus L.]

Acorus calamus L.
Acorus calamus
Liliopsida
Acorales
Acorus
ACCEPTED
Sweet Flag
اکیر ترکی،وج
جهان:درشمال غرب اروپا،بالکان(اروپای شرقی)،ژاپن،چین،شمال آمریکا/ایران:گیلان، مازندران
چندساله,علفی/علف هرز
دوجنسی
تک لپه -چندساله-ریزوم های ضخیم-برگهایخطی باریک و شمشیری اند
گل آذین از نوع اسپات -گلها واحدهای کوچک سبزرنگ روی محورمشترک دارند
گلها 2جنسی پوشش دار

ترکیبات:
ترپنوئیدها-استروئید-فنولیک-فلاونوئید-آلکالوئید-ساپونین-تانن