شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Peganum harmala L.]

Peganum harmala L.
Peganum harmala
Magnoliopsida
Sapindales
Peganum
ACCEPTED
Syrian Rue
اسفند
چندساله