شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Rhus coriaria L.]

Rhus coriaria L.
Rhus coriaria
Magnoliopsida
Sapindales
Rhus
ACCEPTED
ElmLeaved Sumach, sicilian sumac
سماق
جهان: از اسپانیا تا افغانستان /ایران: شمال ایران ،مناطق مرکزی و شمال غرب
خزان کننده
درختچه ای
شاخه های جوان و دمبرگ ها کرک دار ،برگها شانه ای ،برگچه های درشت
گل آذین متراکم
میوه شفت به رنگ قهوه ای مایل به ارغوانی
میوه تا حدودی کرک دار

ترکیبات:
فلاونوئیدها-فنولیک اسید-ترپنوئید-تانن ها -کومارین-آنتوسیانین