شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Salix alba L.]

Salix alba L.
Salix alba
Magnoliopsida
Malpighiales
Salix
ACCEPTED
White Willow
فک،بید سفید
خزان کننده
درختی,چندساله
سریع