شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Amaranthus paniculatus L.]

Amaranthus paniculatus L.
Amaranthus cruentus
Magnoliopsida
Caryophyllales
Amaranthus
SYNONYM
تاج خروس