شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Amaranthus hybridus L.]

Amaranthus hybridus L.
Amaranthus hybridus
Magnoliopsida
Caryophyllales
Amaranthus
ACCEPTED
Rough Pigweed
تاج خروس رنگین سنبل،تاج خروس دورگ
همه جا پراکنش دارد /در ایران:بصورت علف هرزدر نواحی معتدله
علفی/علف هرز,یکساله
در قسمت فوقانی گیاه کرک دارد
برگها حالت لوزیشکل ،تخم مرغی و در قسمت زیرین برگ فاقد کرک است
گل آذین پانیکول سنبله مانند ات
دانه ها سیاه رنگ

ترکیبات:
آلکالوئیدها-فلاونوئید-ترپنوئید-ساپونین-تانن-استروئید