شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey.]

Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey.
Krascheninnikovia ceratoides
Magnoliopsida
Caryophyllales
Krascheninnikovia
SYNONYM
برگ نقره ای ،برگ آردی