شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Aerva javanica (Burm.fil.) Schult.]

Aerva javanica (Burm.fil.) Schult.
Aerva javanica
Magnoliopsida
Caryophyllales
Aerva
SYNONYM
Desert cotton
گیاه پشموک (پنبه بیابانی)
سازگاری با اقلیم گرم و خشک (جهان:ایران ،افغانستان،پاکستان،هند،مصروعربستان)(ایران:استانهای جنوبی)
فتوسنتزاز طریق مکانیسم C4که اینها در محیط های بیابانی مقاوم میکند
برگها به رنگ سبز کدر
گلهاگل آذین سنبله ای شکل
میوه انبانی شکل و یکدانه است (میوه خشک شکوفا) دانه متمایل به قرمز


متابولیتهای ثانویه:فلاونول گلیکوزید-آلکالوئید-استرول-فلاونوئید-تانن ها