تیره Aponogetonaceae

فرم کلی تیره  Aponogetonaceaeگیاهانی علفی؛ صمغ دار. چندساله؛ دارای کورم یا ریزوم دار؛ ریشه ای. برگ ها شناور روی آب. اغلب هتروفیل. برگ ها متناوب؛ دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. دارای رگبرگ پرمانند. دارای فلس های جانبی.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. قدیم الحاره و آفریقای جنوبی. X=8 .

طبقه بندی خانواده Aponogetonaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Alismatales .

این تیره دارای ۴۷ گونه و تنها یک جنس Aponogetonمی باشد.

استفاده خوراکی گونه Aponogeton distachyos:

ریشه
ساقه
گل

گونه خانواده Aponogetonaceae وجود درشبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Hawthorn
Aponogetonaceae