لیست زیر شامل برخی از علف های هرز است که می تواند منحصراً مفید باشند.

 

  Allium vineale  Aegopodium podagraria
 Cardamine hirsuta   Capsella bursa-pastoris
  Chenopodium album    Cardamine flexuosa
Cirsium vulgare  Cirsium arvense
  Epilobium angustifolium   Elytrigia repens
  Plantago major
  Oxalis corniculata
  Polygonum japonicum   Polygonum aviculare
  Pteridium aquilinum   Prunella vulgaris
  Sonchus arvensis   Rumex crispus
  Taraxacum officinale   Stellaria media
 Urtica dioica  Tussilago farfara

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *