تیره Sargentodoxaceae

~  Lardizabalaceae

فرم کلی تیره Sargentodoxaceaeگیاهانی بالارونده. برگ ها خزاندار، متناوب، با دمبرگ بلند، غیرپوشش دار، ساده یا مرکب، معمولاً سه برگچه ای. پهنک برگ های ساده به صورت بریده بریده یا به ندرت یکپارچه، با رگبرگ های پنجه ای یا پرمانند. برگ ها بی­گوشوارک. اندام های رویشی فلس مانند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی دوپایه. گل های ماده دارای ۶ پرچم. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل. گرده افشانی توسط حشرات.

گونه ی این تیره در خانواده ~  Lardizabalaceae قرار گرفته است.

جغرافیا: منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل. مرکز چین.

طبقه بندی خانواده Sargentodoxaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای یک گونه و تنها یک جنس Sargentodoxa است.

گونه های خانواده Sargentodoxaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Sargentodoxaceae

تیره Lardizabalaceae

فرم کلی تیره Lardizabalaceaeگیاهی مستقل یا بالارونده (اغلب موارد). زمانیکه به صورت بالارونده است ساقه بصورت پیچ خورده. در Akebia وStauntonia جهت پیچ خوردگی خلاف عقربه های ساعت می باشد. برگها متناوب، دارای دمبرگ، بدون پوشش، مرکب، برجسته، سه برگچه ای، پرمانند (فقط در Decaisnea ) یا پنجه ای، کاسبرگ برجسته، پهنک برگ دارای رگبرگ های پرمانند و یا پنجه ای (معمولاً).

نوع تولید مثل و گرده افشانی: دارای گل های تک جنس. گیاهان یک پایه یا دو پایه یا یک پایه پلی گام ( Holboellia وDecaisnea ). گل های ماده دارای ۶ عدد پرچم کوچک، یا بدون پرچم. گل ها دارای شهد یا بدون شهد. شهد از پوشش گل یا از اندام های نر خارج می شود.

جغرافیا: قطب شمال، نواحی گرمسیری آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی. معتدل تا گرمسیری. هیمالیا تا ژاپن، شیلی،۲n=28, 30, 32

طبقه بندی خانواده Lardizabalaceaeزیر رده دو لپه ای ها، راسته Ranunculales .

این خانواده دارای ۸ جنس است.

Akebia quinata

گونه های  خانواده Lardizabalaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Akebia
Lardizabalaceae
Akebia
Lardizabalaceae
Lardizabalaceae
Blue Sausage Fruit
Lardizabalaceae
Lardizabalaceae
Lardizabalaceae
Sausage Vine
Lardizabalaceae
Lardizabalaceae
Lardizabalaceae
Zabala Fruit
Lardizabalaceae
Lardizabalaceae
Lardizabalaceae