تیره Trilliaceae

~ Liliaceae ,  Melanthiaceae فرم کلی تیره Trilliaceae: گیاهانی علفی؛ غیرآبدار؛ اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا ریزوم دار و غده ای. خشکی پسند. برگ ها مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ نیزه ای یا کشیده تا تخم مرغی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ پنجه ای تا پرمانند. […]

تیره لاله ، تیره سوسن(Liliaceae)

فرم کلی تیره Liliaceae: گیاهانی علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی غیرآبدار. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان دارای میانگره های سخت. دارای پیازچه ها. خشکی پسند. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا لوله ای یا گِرد؛ بی […]