تیره Trilliaceae

Liliaceae ,  Melanthiaceae

فرم کلی تیره Trilliaceaeگیاهانی علفی؛ غیرآبدار؛ اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا ریزوم دار و غده ای. خشکی پسند. برگ ها مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ نیزه ای یا کشیده تا تخم مرغی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ پنجه ای تا پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل. آمریکای شمالی. ۲n=10, 15, 20, 30, 40 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۵ و سطح پلوئیدی ثبت شده برابر ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ می باشد.

گونه های این تیره در خانواده~ Liliaceae ,  Melanthiaceae قرار گرفته اند.

طبقه بندی خانواده Trilliaceae : زیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده دارای ۵۳ گونه است.

Medeola virginiana

گونه های خانواده Trilliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Kinugasaso
Trilliaceae
Indian Cucumber Root
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Beth Root
Trilliaceae
White Trillium
Trilliaceae
Trilliaceae
Wakerobin
Trilliaceae
Trilliaceae
Toadshade
Trilliaceae
Trilliaceae
Trilliaceae
Painted Trillium
Trilliaceae

تیره لاله ، تیره سوسن(Liliaceae)

فرم کلی تیره Liliaceaeگیاهانی علفی. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی غیرآبدار. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت. ساقه های جوان دارای میانگره های سخت. دارای پیازچه ها. خشکی پسند. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ پهن یا لوله ای یا گِرد؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار؛ پوششی یا غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای یا تخم مرغی؛ دارای رگبرگ پرمانند.

یشتر گیاهان این خانواده به عنوان گیاهان زینتی کشت و پرورش داده می‌شوند.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، قدیم الحاره و جدیدالحاره. نیمکره شمالی. X=12 .

طبقه بندی خانواده Liliaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده دارای حدود ۴۲۰ گونه است.

Lilium pomponium

گونه های خانواده Liliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Unicorn Root
Liliaceae
Liliaceae
Blue Grass Lily
Liliaceae
Blue Grass Lily
Liliaceae
Blue Grass Lily
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Chocolate Lily
Liliaceae
Chocolate Lily
Liliaceae
Liliaceae
White Trout-Lily
Liliaceae
Fawn Lily
Liliaceae
Trout Lily
Liliaceae
Fawn Lily
Liliaceae
Liliaceae
Dog’s-Tooth Violet
Liliaceae
Avalanche Lily
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Howell’s Fawn Lily
Liliaceae
Katakuri
Liliaceae
Avelanche Lily
Liliaceae
Adderstongue
Liliaceae
Giant White Fawnlily
Liliaceae
Liliaceae
Avelanche Lily
Liliaceae
Pink Fawn Lily
Liliaceae
Tuolumne Fawn Lily
Liliaceae
Chocolate Lily
Liliaceae
Purple Fritillary
Liliaceae
Kamchatka Lily
Liliaceae
Chuan Bei Mu
Liliaceae
Crown Imperial
Liliaceae
Snakehead Fritillary
Liliaceae
Pale-Flowered Fritillary
Liliaceae
Yellow Fritillary
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Zhe Bei Mu
Liliaceae
Liliaceae
Yellow Star Of Bethlehem
Liliaceae
Bluebell
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Golden-Rayed Lily
Liliaceae
Hong Kong Lily
Liliaceae
Fire Lily
Liliaceae
Liliaceae
Meadow Lily
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Madonna Lily
Liliaceae
Liliaceae
Columbia Tiger Lily
Liliaceae
Morning Star Lily
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Bamboo Lily
Liliaceae
Bamboo Lily
Liliaceae
Liliaceae
Tiger Lily
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
White Trumpet Lily
Liliaceae
Liliaceae
Turk’s Cap Lily
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Panther Lily
Liliaceae
Wood Lily
Liliaceae
Liliaceae
Coral Lily
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Swamp Lily
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Star Of Bethlehem
Liliaceae
Bath Asparagus
Liliaceae
Star Of Bethlehem
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Tulip
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae