تیره Viscaceae

 

فرم کلی تیره Viscaceaeگیاهانی کلروفیل دار ولی انگل درختچه ها. برگ ها بخوبی توسعه یافته تا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی بی ریشه؛ انگل ناقص. انگل روی بخش های هوایی گیاه میزبان. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متقابل؛ علفی یا چرمی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا با رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد یا حشرات.

~  Santalaceae

گونه های این خانواده در تیره  ~  Santalaceae قرار گرفته اند.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=10-14 .

طبقه بندی خانواده Viscaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Santalales .

این خانواده دارای ۴۵۰ گونه است.

Phoradendron leucarpum

گونه هایخانواده Viscaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
False Mistletoe
Viscaceae
Mistletoe
Viscaceae

 

تیره Santalaceae

فرم کلی تیره Santalaceaeگیاهانی درختی، درختچه ای و علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته تا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی ریشه دار یا بی ریشه؛ انگل ناقص. انگل روی ریشه ی گیاهانی میزبان یا روی بخش های هوایی گیاهان میزبان. خشکی پسند یا شور پسند. برگ ها متقابل یا متناوب؛ چرمی یا علفی یا گوشتی یا تغییریافته به خار؛ دمبرگ دار یا بی دمبرگ؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جا زی بجز نواحی سردسیر. X=5-7, 12, 13 (یا بیشتر).

طبقه بندی خانواده Santalaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Santalales .

این خانواده دارای ۴۰۰ گونه است.

Santalum lanceolatum

گونه های خانواده Santalaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Macachi
Santalaceae
Pale Bastard Toadflax
Santalaceae
Bastard Toad Flax
Santalaceae
Bastard Toad Flax
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Native Cherry
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Pale Ballart
Santalaceae
Coast Ballart
Santalaceae
False Toadflax
Santalaceae
Native Currant
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae
Oil Nut
Santalaceae
Quandong
Santalaceae
Santalaceae
Santalaceae