تیره Viscaceae

  فرم کلی تیره Viscaceae : گیاهانی کلروفیل دار ولی انگل درختچه ها. برگ ها بخوبی توسعه یافته تا بسیار تقلیل یافته یا فاقد برگ. گیاهانی بی ریشه؛ انگل ناقص. انگل روی بخش های هوایی گیاه میزبان. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متقابل؛ علفی یا چرمی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا با رگبرگ […]

تیره Santalaceae

فرم کلی تیره Santalaceae: گیاهانی درختی، درختچه ای و علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته تا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی ریشه دار یا بی ریشه؛ انگل ناقص. انگل روی ریشه ی گیاهانی میزبان یا روی بخش های هوایی گیاهان میزبان. خشکی پسند یا شور پسند. برگ ها متقابل یا متناوب؛ چرمی یا علفی یا گوشتی […]