تیره نرمدار،تیره زیرفون (Tiliaceae)

~  Malvaceae 

راسته: مالوالها

فرم کلی تیره Tiliaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای یا علفی؛ غیرصمغ دار و فاقد شیره رنگی. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها جدا از هم؛ زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جا زی بجز نواحی یخبندان. X=7-41 .

طبقه بندی خانواده Tiliaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malvales .

این خانواده دارای ۴۵۰ گونه است.

Tilia platyphyllos

گونه های خانواده Tiliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Jute
Tiliaceae
Jew’s Mallow
Tiliaceae
Corkwood Tree
Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
American Basswood
Tiliaceae
Tiliaceae
Carolina Basswood
Tiliaceae
Tiliaceae
Small Leaved Lime
Tiliaceae
White Basswood
Tiliaceae
Japanese Lime
Tiliaceae
Mongolian Lime
Tiliaceae
Tiliaceae
Large Leaved Lime
Tiliaceae
Silver Lime
Tiliaceae
Tiliaceae
Common Lime
Tiliaceae

 

تیره پنیرک،تیره ختمی (Malvaceae)

فرم کلی تیره Malvaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای یا درختی. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب، مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پنجه ای؛ دارای رگبرگ های پنجه ای. برگ ها گوشوارک دار.

تولیدمثل وگرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. دارای گل های شهددار. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. ایسلند. X=6-17(+), 20(+) .

برخی از گونه های گیاهی متعلَق به این جنس حاوی مواد و ترکیبات موسیلاژی است (نظیر گیاهان متعلَق به جنس نمدار).
ختمی دارویی ، گیاهی است پلی پلوئید و ۸۲=n2. این گیاه به طور وسیعی در نواحی مرطوب می روید. ریشه های این گیاه به خاطر مصارف دارویی جمع آوری می گردد.
گل ختمی ، گیاهی است مدیترانه ای و تقریباً در اکثر نقاط جهان گسترش دارد.
پنیرک ، گیاهی است پلی پلوئید و ۴۲=n2.
ختمی دارویی وختمی معمولی : میوه گیاهان این تیره فندقه یا کبسول که با ۳تا۵شکاف طولی باز می‌شود را می‌توان نام برد. گیاهان متعلق به این تیره دارای لعاب میباشندکه خاصیت لزجی را به آنهامیدهد.

طبقه بندی خانواده Malvaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Malvales .

این خانواده دارای ۱۰۰۰ گونه است.

Abutilon vitifolium

گونه هایخانواده Malvaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Okra
Malvaceae
Aibika
Malvaceae
Musk Mallow
Malvaceae
Malvaceae
Trailing Abutilon
Malvaceae
Malvaceae
Abutilon
Malvaceae
Malvaceae
China Jute
Malvaceae
Malvaceae
Chinese Lantern
Malvaceae
Trailing Abutilon
Malvaceae
Malvaceae
Hollyhock
Malvaceae
Malvaceae
Marsh Mallow
Malvaceae
Finger Poppy Mallow
Malvaceae
Poppy Mallow
Malvaceae
Tall Poppy-Mallow
Malvaceae
Hemp Bush
Malvaceae
False Roselle
Malvaceae
Kenaf
Malvaceae
Swamp Hibiscus
Malvaceae
Native Rosella
Malvaceae
Swamp Rose Mallow
Malvaceae
Cotton Rose
Malvaceae
Chinese Hibiscus
Malvaceae
Roselle
Malvaceae
Rose Of Sharon
Malvaceae
Rose Of Sharon
Malvaceae
Flower Of An Hour
Malvaceae
Lacebark
Malvaceae
Ribbonwood
Malvaceae
Malvaceae
Tree Mallow
Malvaceae
Lavatera
Malvaceae
Lavatera
Malvaceae
Tree Lavatera
Malvaceae
Lavatera
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Musk Mallow
Malvaceae
Dwarf Mallow
Malvaceae
Bull Mallow
Malvaceae
Cheeseweed
Malvaceae
Dwarf Mallow
Malvaceae
Mallow
Malvaceae
Chinese Mallow
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Checkerbloom
Malvaceae
New Mexico Prairie Mallow
Malvaceae