تیره Trilliaceae

Liliaceae ,  Melanthiaceae

فرم کلی تیره Trilliaceaeگیاهانی علفی؛ غیرآبدار؛ اتوتروف. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار یا ریزوم دار و غده ای. خشکی پسند. برگ ها مارپیچی؛ پهن؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ نیزه ای یا کشیده تا تخم مرغی یا واژتخم مرغی؛ دارای رگبرگ پنجه ای تا پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه؛ پهن.

تولیدمثل و گرده افشانی: فاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از مادگی. گرده افشانی توسط حشرات.

جغرافیا : منطقه قطب شمال و قدیم الحاره. نواحی معتدل. آمریکای شمالی. ۲n=10, 15, 20, 30, 40 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۵ و سطح پلوئیدی ثبت شده برابر ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ می باشد.

گونه های این تیره در خانواده~ Liliaceae ,  Melanthiaceae قرار گرفته اند.

طبقه بندی خانواده Trilliaceae : زیررده تک لپه ای ها. راسته Liliales .

این خانواده دارای ۵۳ گونه است.

Medeola virginiana

گونه های خانواده Trilliaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Kinugasaso
Trilliaceae
Indian Cucumber Root
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Herb Paris
Trilliaceae
Beth Root
Trilliaceae
White Trillium
Trilliaceae
Trilliaceae
Wakerobin
Trilliaceae
Trilliaceae
Toadshade
Trilliaceae
Trilliaceae
Trilliaceae
Painted Trillium
Trilliaceae

تیره Melanthiaceae

فرم کلی تیره Melanthiaceaeگیاهانی علفی. برگ ها به خوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی غیرآبدار، اُتوتروف یا ساپروفیت. یکساله (به ندرت) یا چندساله، با برگ های متراکم اولیه یا فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت، ریزوم دار یا غده ای یا کورم دار. برگ ها متناوب، مارپیچی یا دو ردیفه، پهن، بدون دمبرگ یا دارای دمبرگ، پوشش دار، ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی تا نیزه ای یا تخم مرغی شکل، با رگبرگ پرمانند. برگ ها زبانه دار یا غیرزبانه ای.

تولیدمثل و گرده افشانی: گل های بارور بصورت هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه یا یک پایه ی پلی گام. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از اندام های جنسی ماده.

گل‌خوشه‌ایان (نام علمی : Melanthiaceae) نام یک تیره از راسته سوسن سانان است.

جغرافیا: نواحی قدیم الحاره یا جدیدالحاره. ونزوئلا و سورینام و آمازون. نواحی یخبندان، یا معتدل. همه جازی بخصوص آسیا، مالایا، بورنئو، آمریکا، غیر از آفریقا و استرالیا. X=8, 11, 12, 13, 15, 17 .

طبقه بندی خانواده Melanthiaceae زیررده دولپه ای ها، راسته Alismatales (جنس Tofieldiaceae )، یا Petrosaviales (جنسPetrosaviaceae )، یا Dioscoreales (جنس Nartheciaceae )، یا Liliales (جنس Melanthiaceae ).

این خانواده دارای ۱۴۰ گونه است.

Chamaelirium luteum

گونه های خانواده Melanthiaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Blazing Star
Melanthiaceae
Melanthiaceae
Bunchflower
Melanthiaceae
White Hellebore
Melanthiaceae
California False Hellebore
Melanthiaceae
Melanthiaceae
Black Hellebore
Melanthiaceae
Indian Poke
Melanthiaceae
Indian Basket Grass
Melanthiaceae