تیره بورسراسه(Burseraceae)

فرم کلی تیره Burseraceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای؛ اسانس دار؛ رزینی. برگ ها متناوب؛ مارپیچی یا دوردیفه؛ دمبرگ دار؛ غیرپوششی؛ معطر؛ مرکب؛ پرمانند یا سه برگچه ای یا تک برگچه ای. پهنک برگ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک یا گوشوارک دار.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت، یا دوپایه، یا یکپایه ی پلی گام.

جغرافیا: نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری. X=11, 13, 23 .

طبقه بندی خانواده Burseraceaeزیررده دولپه ای. راسته Sapindales .

این تیره دارای دارای ۵۰۰ گونه می باشد.

گونه خانواده Burseraceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Chinese White Olive
Burseraceae