تیره Callitrichaceae

plantaginaceae  ~ فرم کلی تیره Callitrichaceae: گیاهانی علفی آبزی. یکساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت یا دارای برگ های متراکم انتهایی. آبدوست.، ریشه دار. برگ ها شناور. برگ ها متقابل؛ ساده، یا ساده و مرکب. برگ ها بریده بریده یا یکپارچه. برگ ها بی گوشوارک. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه. گرده افشانی گاهی […]