تیره Cyrillaceae

فرم کلی تیره Cyrillaceaeدرختانی کوچک یا درختچه ای؛ غیرصمغ آور و فاقد شیره رنگی. گیاهانی اتوتروف. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیفاقد گل های تک جنسی. گیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از پوشش گل یا از صفحه گل.

جغرافیا: نواحی جدیدالحاره. نیمه گرمسیری. جنوب شرق ایالات متحده آمریکا، آمریکای جنوبی و مرکزی. X=10 .

طبقه بندی خانواده Cyrillaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۱۳ گونه می باشد.

گونه هایخانواده Cyrillaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Ironwood
Cyrillaceae
Leatherwood
Cyrillaceae