تیره Diapensiaceae

فرم کلی تیره Diapensiaceae: درختچه هایی کوچک یا علفی. گیاهانی اتوتروف. چندساله. برگ ها همیشه سبز؛ کوچک یا متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی؛ فلس مانند یا غیرفلس مانند؛ دارای دمبرگ یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار. تولیدمثل و […]