تیره Diapensiaceae

فرم کلی تیره Diapensiaceaeدرختچه هایی کوچک یا علفی. گیاهانی اتوتروف. چندساله. برگ ها همیشه سبز؛ کوچک یا متوسط؛ متناوب؛ مارپیچی؛ فلس مانند یا غیرفلس مانند؛ دارای دمبرگ یا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت

جغرافیا: منطقه قطب شمال. مناطق یخبندان تا معتدله. آمریکای شمالی و اروپا-آسیا، بخصوص کوه های آلپ. X= 6 .

طبقه بندی خانواده Diapensiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Ericales .

این خانواده دارای ۲۰ گونه است.

Galax urceolata

گونه های  خانواده Diapensiaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Beetleweed
Diapensiaceae