تیره Elaeocarpaceae

 Tiliaceae

فرم کلی تیره Elaeocarpaceaeگیاهانی درختی یا درختچه ای. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها متناوب؛ معمولاً مارپیچی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ با رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها زوداُفت یا پایا.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا  گرمسیری. جنوب شرق آسیا، مالزی، شرق استرالیا، نیوزیلند، غرب هند، شیلی. X=12, 14, 15 .

طبقه بندی خانواده Elaeocarpaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Oxalidales .

این خانواده دارای ۳۵۰ گونه است.

 Elaeocarpus dentatus

گونه هایخانواده Elaeocarpaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Macqui
Elaeocarpaceae
Elaeocarpaceae
Blueberry Ash
Elaeocarpaceae
Elaeocarpaceae
Elaeocarpaceae
Elaeocarpaceae