تیره Funkiaceae

گونه های خانواده Funkiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Funkiaceae
Funkiaceae
Funkiaceae
Funkiaceae
Funkiaceae
Swamp Hosta
Funkiaceae
Funkiaceae
Kuro-Giboshi
Funkiaceae
August Lily
Funkiaceae
Funkiaceae
Funkiaceae
Funkiaceae
Nankai-Giboshi
Funkiaceae
Funkiaceae
Funkiaceae
Sand Lily
Funkiaceae

Hosta clausa