تیره Haloragidaceae

فرم کلی تیره Haloragidaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای. برگ ها بخوبی توسعه یافته. خشکی پسند یا آبدوست. برگ ها متناوب یا متقابل یا مارپیچی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ ساده یا مرکب. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ پهنک های بریده بریده بصورت پرمانند یا پنجه ای؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه یا یک پایه ی پلی گام. گرده افشانی توسط باد.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. X=7 .

طبقه بندی خانواده Haloragidaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Saxifragales .

این خانواده دارای ۱۲۰ گونه است.

Myriophyllum spicatum

گونه های  خانواده Haloragidaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Water Milfoil
Haloragidaceae
Myriad Leaf
Haloragidaceae