تیر ه Hippuridaceae

~  Plantaginaceae فرم کلی تیره Hippuridaceae: گیاهانی علفی. چندساله؛ فاقد برگ های متراکم قابل رؤیت؛ ریزوم دار. آبدوست تا خشکی پسند؛ ریشه ای. برگ ها و ساقه ها به صورت برآمده. برگ ها کوچک؛ مارپیچی؛ بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی؛ تک رگبرگی. برگ بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه. تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا […]