تیره Hypoxidaceae

فرم کلی تیره Hypoxidaceaeگیاهانی علفی. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه؛ کورم دار یا ریزوم دار. خشکی پسند. برگ ها متناوب؛ بی دمبرگ یا دمبرگ دار؛ پوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا نیزه ای؛ با رگبرگ پرمانند. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانیگل های بارور بصورت هرمافرودیت. گیاهانی هرمافرودیت. فاقد گل های شهددار.

جغرافیا: منطقه قطب شمال، نواحی قدیم الحاره، جدیدالحاره، استرالیا و قطب جنوب. نواحی معتدل تا گرمسیری. همه جازی بجز اروپا و شمال آسیا.

طبقه بندی خانواده Hypoxidaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Asparagales .

این خانواده دارای ۱۵۰ گونه است.

گونه های خانواده Hypoxidaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Golden Weather Glass
Hypoxidaceae
Golden Weather Glass
Hypoxidaceae