تیره Lemnaceae

فرم کلی تیره Lemnaceae: گیاهانی علفی و آبزی. فاقد برگ. گیاهانی ریشه دار یا بی ریشه. یکساله. آبدوست.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی یک پایه یا دوپایه.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جازی. X=5, 8, 10, 11, 21 .

طبقه بندی خانواده Lemnaceaeزیررده تک لپه ای ها. راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۳۰ گونه است.

Spirodela polyrrhiza

گونه هایخانواده Lemnaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Duckweed
Lemnaceae
Star Duckweed
Lemnaceae
Great Duckweed
Lemnaceae
Least Duckweed
Lemnaceae