تیره Limnanthaceae

فرم کلی تیرهLimnanthaceaeگیاهانی علفی باتلاقی و کوچک. بدون صمغ و بدون شیره رنگی. گیاهانی آبدار. یکساله. برگ ها متناوب. دارای دمبرگ، ساده یا مرکب؛ در صورت مرکب بودن به شکل پرمانند. پهنک برگ ساده، یا دندانه دار یا پرمانند، رگبرگ ها پرمانند.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت. دارای گل های شهددار. شهد مترشحه از اندام های جنسی نر.

جغرافیا: نواحی قطب شمال. معتدله. معتدله آمریکای شمالی. X=5 .

طبقه بندی خانواده Limnanthaceaeزیر رده دولپه ای ها، راسته Brassicales .

این خانواده دارای دو جنس Floerkea ، Limnanthes و ۱۱ گونه می باشد.

Limnanthes alba

گونه های خانواده Limnanthaceaeدر شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Meadowfoam
Limnanthaceae
Poached Egg Plant
Limnanthaceae