تیره Loganiaceae

فرم کلی تیره Loganiaceaeگیاهانی علفی یا درختچه ای؛ بی صمغ و فاقد شیره رنگی. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. یکساله یا چندساله. مستقل یا بالارونده. خشکی پسند. برگ ها متقابل؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار تا بی دمبرگ؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ خطی یا کشیده یا نیزه ای یا تخم مرغی؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. گوشوارک ها جدا از هم یا دارای رشد هماهنگ؛ اغلب بسیار تقلیل یافته.

تولیدمثل و گرده افشانیگیاهانی هرمافرودیت یا دوپایه. گل های ماده دارای پرچم یا فاقد پرچم.

جغرافیا، سیتولوژی: بومی نواحی قدیم الحاره، استرالیا منطقه قطب جنوب. نواحی معتدل یا نیمه گرمسیری تا گرمسیری. استرالیا، نیوکالدونیا و نیوزیلند. ۲n=32 . تعداد کروموزوم های پایه ی این خانواده برابر ۸ و سطح کلوئیدی ثبت شده ۴ است.

طبقه بندی خانواده Loganiaceae: زیررده دولپه ای ها. راسته Gentianales .

خانواده دارای حدود ۳۰ گونه است.

Desfontainia spinosa

گونه های خانواده Loganiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Loganiaceae
False Jasmine
Loganiaceae
Indian Pink
Loganiaceae