تیره Loranthaceae

فرم کلی تیره Loranthaceae: گیاهانی درختچه ای یا درختی یا بالارونده. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی بی ریشه یا ریشه دار؛ آبدار یا غیرآبدار؛ انگل ناقص. انگل روی بخش های هوایی گیاهان میزبان یا روی ریشه های گیاهان میزبان. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ معمولاً متقابل؛ چرمی یا […]