تیره Loranthaceae

فرم کلی تیره Loranthaceaeگیاهانی درختچه ای یا درختی یا بالارونده. برگ ها بخوبی توسعه یافته یا بسیار تقلیل یافته. گیاهانی بی ریشه یا ریشه دار؛ آبدار یا غیرآبدار؛ انگل ناقص. انگل روی بخش های هوایی گیاهان میزبان یا روی ریشه های گیاهان میزبان. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ معمولاً متقابل؛ چرمی یا گوشتی یا غشایی؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ تک رگبرگی یا دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت یا یک پایه. گرده افشانی توسط حشرات یا پرندگان.

جغرافیانواحی معتدل تا گرمسیری. X=8-12 .

طبقه بندی خانواده Loranthaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Santalales .

این خانواده دارای ۹۴۰ گونه است.

Chloranthus japonicus

گونه های خانواده Loranthaceae در شبکه گیاهی ایران:

<

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Drooping Mistletoe
Loranthaceae
Loranthaceae
Tupeia antarctica