تیره Monimiaceae

فرم کلی تیره Monimiaceaeگیاهانی درختچه ای یا علفی؛ اسانس دار؛ رزینی یا غیررزینی. خشکی پسند. برگ ها متقابل؛ چرمی؛ دمبرگ دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه یا دندانه دار.

تولیدمثل و گرده افشانی: گیاهانی هرمافرودیت، یا یک پایه، یا یک پایه ی نر، یا یک پایه ی ماده، یا دوپایه، یا دوپایه ی نر، یا دوپایه ی ماده، یا یک پایه ی پلی گام، یا دوپایه ی پلی گام. گل های ماده دارای پرچم ها یا فاقد پرچم ها.

جغرافیا: نواحی معتدل تا گرمسیری. آمریکای مرکزی و جنوبی، جنوب غرب و جنوب شرق آفریقا، نواحی گرمسیری و شرق استرالیا، شبه جزایر اقیانوس آرام، نیوزیلند.

طبقه بندی خانوادهMonimiaceaeزیررده دولپه ای ها. راسته Laurales .

این خانواده دارای ۱۵۰ گونه است.

Peumus boldus

گونه هایخانواده Monimiaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Boldu
Monimiaceae