تیره Najadaceae

~  Hydrocharitaceae

فرم کلی تیره Najadaceaeگیاهانی آبزی و علفی. یکساله یا چندساله، بدون برگ های متراکم قابل رؤیت. آبدوست، غیر دریایی، ریشه دار. برگ ها بصورت غوطه ور در روی آب. برگ ها با آرایش نیمه متقابل تا مارپیچی یا متناوب، بدون دمبرگ، پوشش دار. برگ ها ساده. پهنک برگ یکپارچه، خطی، تک رگبرگی. برگ ها گوشوارک دار یا بی گوشوارک. دارای فلس های محوری. حاشیه پهنک برگ بصورت دندانه دندانه یا بصورت یکپارچه.

تولید مثل و گرده افشانیگیاهانی یک پایه، یا دوپایه. گرده افشانی توسط آب.

جغرافیا: نواحی یخبندان تا گرمسیری. همه جا زی. X=6, 7 .

طبقه بندی خانواده Najadaceaeزیر رده تک لپه ای ها، راسته Alismatales .

این خانواده دارای ۵۰ گونه و یک جنس Najas است.

جنس های این تیره در تیره Hydrocharitaceae گرفته است.

 

Najas marina

گونه های خانواده Najadaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Najadaceae
Najadaceae
Spiny Naiad
Najadaceae